Zalety metody

Arcoíris – hiszpański w barwach tęczy to pierwsza w Polsce metoda, która wspiera polskich uczniów, studentów oraz dorosłych w nauce języka hiszpańskiego oraz ułatwia pracę nauczycielom.

Publikacja wyróżnia się nowatorskim podejściem do wprowadzania oraz utrwalania materiału gramatycznego i leksykalnego. W książce uwzględniono najnowsze trendy w nauczaniu języków obcych, zatem dąży się do ułatwienia uczniowi przyswajania i zapamiętywania nowego materiału a nauczycielowi daje się narzędzie porządkujące i organizujące lekcje.

Nauczyciele o metodzie:

Podręcznik unika skomplikowanych i złożonych wyjaśnień gramatycznych, albowiem zamiarem autorów było stworzenie metody skierowanej do słuchaczy pragnących nabyć praktyczne umiejętności posługiwania się językiem.

Książka bardzo dobrze nadaje się również do samodzielnej nauki, albowiem struktura rozdziałów oraz zastosowana metoda spirali, polegająca na nieustannym powtarzaniu i wykorzystywaniu raz poznanego materiału w późniejszych lekcjach, pozwala na sprawne zapamiętywanie struktur i słów, w czym dodatkowo pomagają liczne ćwiczenia zamieszczone w książce oraz dostępny na stronie www.przystanekedu.pl zeszyt ćwiczeń specjalnie opracowany z myślą o osobach uczących się przy pomocy Arcoíris.

Oprócz tego, warto również wspomnieć o mini lekcjach zamieszczonych na stronie www.minilekcje.pl. Jak sama nazwa wskazuje zawieszone są tam lekcje z najważniejszymi zagadnieniami gramatycznymi i leksykalnymi dla każdego rozdziału. Na mini lekcjach wszystkie teksty z podręcznika A1-A2 są przetłumaczone na język polski, a gramatyka objaśniona po polsku i wsparta przykładami. Dzięki temu każda osoba ucząca się samodzielnie spokojnie odnajduje się na każdym etapie nauki z Arcoíris.

Kolejnym elementem istotnym z punktu widzenia uczniów jest to, że podręcznik przedstawia nie tylko rozmaite ciekawostki z zakresu kultury i rzeczywistości krajów hiszpańskojęzycznych, ale także sięga do doświadczeń wynikających z polskiej kultury i historii. Dzięki temu uczeń ma okazję poznać świat przedstawiony języka którego się uczy, ale także przyswaja sobie słownictwo i struktury umożliwiające mu przedstawienie rzeczywistości otaczającej go bezpośrednio.

Tytułem przykładu warto przywołać rozdziały poświęcone czasom przeszłym gdzie uczniowie dowiadują się lub przypominają sobie jak kiedyś wyglądały rozmowy telefoniczne, lub też jak żyło się w czasach komunizmu. Powyższe zagadnienia przedstawiane są w formie ciekawostek bez wdawania się w nacechowane ideologicznie bądź politycznie debaty. Już teraz docierają do nas informacje od nauczycieli, że włączenie powyższych tematów do książki przyczynia się do budowania więzi międzypokoleniowej i spotyka się z bardzo dobrym odbiorem ze strony uczniów, którzy rozmawiają o anegdotach z tamtych czasów ze swoimi rodzicami by móc się wypowiedzieć podczas lekcji hiszpańskiego.

Nauczyciele o metodzie:

Książkę uzupełniono o nagrania w formacie MP3, których tempo i podkłady zostały pomyślane tak by ułatwić uczniowi ich zrozumienie.

Każdy rozdział ma zachowaną tę samą strukturę dzięki czemu zarówno uczniowie jak i nauczyciele w krótkim czasie potrafią łatwo odszukać interesujące ich aspekty danego zagadnienia. Książka uczy poprzez zanurzenie w temat, zawsze uwypuklając w każdym rozdziale nowe słownictwo lub gramatykę. Założeniem autorów było, by uczeń miał każdorazowo do pokonania jedynie jedną trudność na raz. Oznacza to, że zagadnienia gramatyczne przedstawiane są i ćwiczone wyłącznie przy pomocy wcześniej poznanych słów i odwrotnie, tzn. nowy materiał leksykalny wprowadzany jest i ćwiczony wyłącznie w znanym uprzednio kontekście gramatycznym. W ten sposób unikamy tłumaczenia uczniowi „ignotum per ignotum” czyli nieznanego przez nieznane, pogłębiamy jego zaufanie we własne umiejętności, nie zniechęcamy go do podejmowania dalszego wysiłku.

Ścisła kontrola wprowadzanego materiału leksykalnego i gramatycznego idzie w parze ze szczyptą poczucia humoru, albowiem nierzadko teksty i nagrania są dowcipnie i zabawnie napisane, atrakcyjną szatą graficzną, wysokiej jakości nagraniami oraz szeregiem dodatkowych aktywności dla nauczycieli jak na przykład propozycją zabawy w parach które w każdym rozdziale oznaczone są właściwą ikoną. Zabawy te polegają na odesłaniu uczniów na koniec książki (na różne strony, tak by nie mogli podglądnąć informacji udostępnionych koledze lub koleżance) tak by zadając sobie nawzajem pytania mogli uzupełnić brakujące im informacje.

Nauczyciele o metodzie:

Na końcu każdego rozdziału umieszczono na jednej stronie jego podsumowanie tak by uczeń mógł w przystępny, szybki sposób odświeżyć sobie nabytą wiedzę. Dla ucznia to doskonała „ściąga” gdyż zawsze znajdzie tu wypisane słownictwo kluczowe dla tematu, przykładowe pytania i odpowiedzi właściwe dla problematyki danego rozdziału, podsumowanie najważniejszych aspektów gramatycznych oraz na stronie obok, dodatkowe ćwiczenia.

Ponadto na stronie internetowej wydawnictwa, całkowicie bezpłatnie, uczeń znajdzie dodatkowe ćwiczenia do każdego rozdziału, napisane z uwzględnieniem zawartego w nim materiału. Ćwiczenia tam zamieszczone są gotowe do pobrania w formacie PDF wraz z kluczem, lub też są to krótkie testy on-line sprawdzane na bieżąco przez komputer. Szczególnie istotne jest to, że dodatkowe ćwiczenia są spójne z materiałem zawartym w podręczniku, zatem unikamy sytuacji gdzie uczeń robiąc ćwiczenia, zamiast utrwalać nabytą wiedzę, zmuszony jest do dodatkowych poszukiwań ze słownikiem.

Z punktu widzenia polskich uczniów istotne znaczenia ma to, że książka została napisana z myślą o nich i ich specyficznych problemach. Przez ponad dziesięć lat pracy dydaktycznej autorzy zebrali doświadczenie pozwalające im na wyciągnięcie ogólnych wniosków odnośnie struktur, zwrotów, form gramatycznych, itp. które sprawiają szczególną trudność osobom, których językiem ojczystym jest język polski, lub inny język słowiański. Tego rodzaju „trudne tematy” są omawiane szerzej, podręcznik przedstawia więcej przykładów i ćwiczeń. Podobnie w przypadku gdy podobieństwa między językiem polskim a hiszpańskim są na tyle duże, że nie potrzebne są dodatkowe wyjaśnienia, podręcznik nie zatrzymuje się przy nich na dłużej.

Projekt napisania podręcznika Arcoíris powstał z chęci podzielenia się wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym jego autorów. Podręcznik został opracowany dla poziomów A1 i A2 oraz B1.1 według wytycznych Rady Europy. Jest to pierwsza tego typu publikacja na polskim rynku od kilkunastu lat wykorzystująca najnowsze tendencje w nauczaniu języków obcych, wzbogacona o atrakcyjne ilustracje i zdjęcia, jak również nagrania z udziałem zagranicznych lektorów. Istotą projektu było opracowanie książki, która będzie stanowiła istotne wsparcie zarówno dla uczniów jak i dla nauczycieli. Punktem wyjścia do jej napisania było stwierdzenie faktu, że dostępne na rynku podręczniki wydawnictw hiszpańskich są pisane z nieco innej perspektywy. Po pierwsze są to książki pisane na globalny rynek, po drugie pisane są przede wszystkim z iberocentrycznego punktu widzenia, po trzecie są pomyślane często dla ucznia uczącego się języka hiszpańskiego podczas kursów wakacyjnych w Hiszpanii, a więc znajdujących się w sytuacji tzw. „całkowitego zanurzenia” w języku.

Nauczyciel pracujący w Polsce znajduje się w całkowicie odmiennej sytuacji, albowiem ekspozycja jego uczniów na język ogranicza się do 2-4 godzin lekcyjnych w tygodniu. W takim kontekście zarówno nauczyciel jak i materiały dydaktyczne z których korzysta powinny być bardzo skrupulatnie przemyślanie i rygorystycznie zaplanowane pod względem metodologicznym.

Celem autorów było stworzenie podręcznika, który ułatwiałby polskim uczniom naukę hiszpańskiego dzięki wcieleniu w życie założeń tzw. podejścia komunikacyjnego w nauczaniu języków. Elementy wyróżniające książkę to: spójność, metodyczna konsekwencja, stopniowe wprowadzanie słownictwa i gramatyki, przedstawianie tylko jednej trudności językowej na raz, systematyczne korzystanie z raz poznanych zagadnień w kolejnych rozdziałach książki (zasada spirali) i „działaniowość”, czyli przedstawianie języka w konkretnych kontekstach, które wymagają od ucznia „działania” przy pomocy poznanych struktur i słów. Podręcznik został starannie zaprojektowany również od strony graficznej, materiał dydaktyczny jest ciekawie rozplanowany na stronie, a ilustracje służą zrozumieniu lekcji.

Nowatorskie podejście do nauki, wykorzystanie nowych możliwości stworzonych przez coraz powszechniejszy dostęp do komputerów i Internetu (tutaj warto wspomnieć o tym, że cały poziom A1 z podręcznika znajduje się w postaci fiszek na stronie www.fiszkoteka.pl całkowicie bezpłatnie, a uczeń może powtarzać materiał w dowolnym miejscu i w dowolnym czasie), czerpanie z wieloletniego doświadczenia dydaktycznego autorów to elementy, które sprawiają, że opisana publikacja z całą pewnością przyczynia się do podnoszenia jakości nauczania języków obcych.

Posłuchaj o ulubionych lekcjach lektorów, którzy pracują z Arcoíris od lat:-)

NAGRANIA I ZESZYT ĆWICZEŃZALOGUJ