Jak pracować z Arcoíris

Arcoíris to atrakcyjna i nowoczesna metoda, ale nawet najlepsza książka nie zastąpi pomysłowego i dobrze przygotowanego lektora. Dlatego też w tym miejscu postanowiliśmy zamieścić kilka wskazówek, które pomogą Wam maksymalnie wykorzystać zalety niniejszego podręcznika.

Arcoíris powstał w oparciu o najlepsze osiągnięcia metodyki nauczania języków obcych. Najważniejsze zasady wiodące,
które legły u podstaw niniejszego podręcznika to: zasada spirali,  konsekwencja metodyczna we wprowadzaniu nowych treści, spójność, zasada jednej trudności na raz.

Zasada spirali: polega na ciągłym wracaniu do wcześniej poznanego materiału. Arcoíris nie poprzestaje na wprowadzeniu ucznia w dane zagadnienie, lecz stara się wplatać w kolejnych lekcjach słownictwo i zagadnienia gramatyczne z rozdziałów poprzedzających. Nauka z Arcoíris nie ma charakteru linearnego, gdyż budowanie kompetencji językowych nie polega na dotarciu z punktu A do punktu B lecz stanowi proces podczas którego uczeń porusza się do przodu, ale po nakładających się na siebie okręgach. Arcoíris stara się wypełnić potrzebę ucznia polegającą na odświeżaniu przyswojonej już wiedzy poprzez regularne odniesienia do niej w kolejnych rozdziałach książki.

Konsekwencja metodyczna:  pracując nad Arcoíris postanowiliśmy podejść bezkompromisowo do kwestii metodyki. Każda lekcja została przemyślana tak by nowy materiał był wprowadzany stopniowo i bez niespodzianek dla ucznia i nauczyciela.  W kolejnych rozdziałach skrupulatnie dbamy o stosowane formy gramatyczne i nie pozwalamy sobie na niekontrolowane użycie nieznanych form lub słownictwa. Jeśli pojawia się jakikolwiek nowy materiał jest to wyraźnie zaznaczone, a następnie ćwiczone i powtarzane w tekstach, nagraniach i ćwiczeniach.

Spójność: Arcoíris to podręcznik kompletny, co oznacza, że dążymy w nim do rozwijania wszystkich sprawności językowych ucznia. Czynimy to poprzez wszelkie dostępne w podręczniku środki, czyli teksty, nagrania, ilustracje, ćwiczenia i objaśnienia gramatyczne, propozycje zabaw w parach i aktywności w grupie.  Wszystko to zostało przemyślane i napisane tak by tworzyło spójną całość. Oznacza to, że poszczególne rozdziały książki skupiają
się na określonym zagadnieniu a słownictwo, gramatyka i ćwiczenia służą jego dalszemu objaśnieniu. W Arcoíris uniknęlismy sytuacji w której rozdział poruszałby dany temat a ćwiczenia byłyby  z nim zupełnie niepowiązane.

Jedna trudność na raz: każde zagadnienie gramatyczne jest wprowadzane przy pomocy znanego słownictwa, natomiast nowe słownictwo ćwiczone jest w znanym kontekście gramatycznym. Takie podejście sprawia, że uczeń koncentruje swoją uwagę na tym co w danym momencie najważniejsze. Jeśli celem lekcji będzie gramatyka nie ma potrzeby rozpraszania uwagi ucznia nowym słownictwem, jeśli celem zajęć będzie natomiast poszerzanie zakresu słów, w Arcoíris odbywa się to bez zaskakiwania ucznia nieznaną gramatyką.

Każdy rozdział składa się z następujących sekcji:


 1. Bolsa de palabras
  W tym miejscu znajdują się wszystkie najważniejsze słowa dla danej lekcji. Aby rozpocząć pracę z tekstem lub nagraniem znajdującym się pod „Bolsa de palabras”  wskazane jest uprzednie wprowadzenie wyszczególnionego tam słownictwa.

   


 2. GRAMÁTICA – anímate, esto es muy fácil.
  W sekcji poświęconej gramatyce prezentujemy zawsze kluczowe zagadnienia gramatyczne, które są ćwiczone podczas danej lekcji. Dla nauczyciela zasadnicze znaczenie ma fakt, że po wprowadzeniu przedstawionego tematu gramatycznego może przystąpić do pracy z tekstami, nagraniami i ćwiczeniami z dalszej części rozdziału bez obawy, że zostanie nagle zaskoczony i  napotka formy gramatyczne nie ujęte w tej sekcji.

   


 3. Ilustracje / Ilustraciones
  Ilustracje w Arcoíris zostały opracowane tak by służyć  lektorowi jako pomoc dydaktyczna do wprowadzania słów. Przy ich pomocy można także ćwiczyć zdania i powtarzać konstrukcje gramatyczne oraz zadawać pytania.

   


 4. Pytania pod ilustracjami / Preguntas debajo de las ilustraciones
  Pytania pod ilustracjami służą ćwiczeniu nowego słownictwa lub gramatyki wprowadzonych w danym rozdziale, ale w kontekstach poznanych już wcześniej.

   


 5.  Minidialogi / Minidiálogos
  W każdym rozdziale zamieszczono minidialogi, które służą ćwiczeniu konkretnych wypowiedzi w określonych sytuacjach. Minidialogi stanowią gotowy szablon wypowiedzi, który można przeczytać, przesłuchać, a następnie przećwiczyć i zapamiętać.

   


 6. Historyjki obrazkowe / Viñetas
  Obecna w każdym rozdziale historyjka obrazkowa, pozwala nam ćwiczyć poznane słownictwo w innym kontekście gramatycznym. Dzięki temu wciąż łączymy i ćwiczymy nowe i stare słownictwo, nową i poznaną już, ale zazwyczaj częściowo zapomnianą, gramatykę. Układający się w historię ciąg obrazków lub zdjęć może też służyć wprowadzeniu czasowników lub nowych zwrotów.

   


 7. Poszerzamy slownictwo / Amplía tu vocabulario
  W każdym rozdziale dbamy o poszerzenie słownictwa ucznia. Odbywa się to niejako w trzech odsłonach. Pierwszy etap to wprowadzenie słów kluczowych dla danej lekcji, które znajdują w bolsa de palabras, drugi etap to pogłębianie znajomości tematu przy pomocy kolejnych słów i zwrotów, które wyszczególniamy w sekcji Amplía tu vocabulario. Trzeci moment, który wykorzystujemy do poszerzanie słownictwa to sekcja Ya sé leer en español oraz Rincón de cultura o których będzie w dalszych podpunktach. Warto, by nauczyciel zadbał o wprowadzenie zaproponowanego słownictwa, gdyż zgodnie z wyznawanymi przez nas zasadami konsekwencji i spójności, okażą się one niezbędne do swobodnego opanowania nowej konstrukcji gramatycznej, która pojawi się w dalszej części rozdziału lub podręcznika.

   


 8.  Potrafę już czytać po hiszpańsku / Ya sé leer en español
  Sekcja Ya sé leer en español służy ugruntowaniu całej nabytej w rozdziale wiedzy za sprawą dłuższego tekstu do samodzielnego czytania, bądź też do czytania z nauczycielem.  Niezwykle istotną zaletą tekstów zamieszczonych w części  Ya  sé leer en español jest to, że nie zaskakujemy ucznia nowymi nieznanymi formami, więc pracuje on w przyjaznym dla siebie kontekście gramatycznym a jednocześnie odświeża sobie poznane wcześniej słownictwo. Jeżeli w danym tekście pojawia się nowe słownictwo jest ono zawsze wyszczególnione w ramce obok i dostosowane trudnością do tematyki rozdziału. Niektóre teksty zostały wzbogacone o nagrania, co stanowi dodatkową zaletę gdyż uczeń zyskuje możliwość odsłuchania przeczytanego wcześniej materiału i może pracować nad właściwą intonacją i wymową. Takie opracowanie daje także nauczycielowi dodatkowe narzędzie pracy, gdyż od jego decyzji będzie zależeć czy zechce skupić się podczas lekcji na pracy z tekstem czy też na ćwiczeniu rozumienia ze słuchu.

   


 9. Actuación
  W każdym rozdziale nauczyciel znajdzie pomysły zabaw i ćwiczeń do pracy w grupie lub w parach. Nasz zamysł polega na tym, by dać uczniom sposobność do interakcji z innymi uczestnikami zajęć a nie tylko z lektorem. W podręczniku proponujemy rozmaite zadania począwszy od bardziej angażujących czas i wyobraźnię jak na przykład przygotowanie prezentacji do przedstawienia grupie, lub wcielenie się w zaproponowane role i odegranie scenki, a skończywszy na krótkich i pomysłowych ćwiczeniach do wykonania w parach. Actuaciónes to moment, który Lektor powinien wykorzystać do tego, by uczeń samodzielnie podjął wysiłek by mówić po hiszpańsku w sposób wolny i niekontrolowany, tak jakby znalazł się naprawdę w hiszpańskojęzycznym otoczeniu.

   


 10. Na deser / De postre
  Jak sama nazwa wskazuje, w tym miejscu zamieszczamy coś ciekawego, przyjemnego, na pewno przydatnego i oczywiście związanego z tematem. Nauczyciel może wykorzystać znajdujące sie tu treści jako materiał dodatkowy lub zadanie domowe.

   


 11. ¿Qué se dice?
  Na końcu każdego rozdziału w sekcji ¿Qué se dice?  uczeń znajdzie podsumowanie całego materiału z tej części. Bardzo ciekawy i przydatny dodatek stanowią wyszczególnione zdania i pytania najczęściej używane/wypowiadane w danym kontekście tematycznym. Dzięki temu uczeń ma szansę ponownie przyswo-
  ić sobie konkretne zwroty i reakcje, które pozwolą mu czuć się pewnie przy zadawaniu pytań i udzielaniu odpowiedzi.

   


 12. Rincón de cultura i inne teksty – negrita
  W „Rincón de cultura” zamieszczamy artykuły poświęcone krajom iberoamerykańskim, aby przybliżyć uczniowi zagadnienia związane z szeroko pojęta kulturą. Słownictwo i zakres gramatyczny jest dostosowany do umiejętności ucznia, choć mogą czasem  pojawiać się nowe słowa, które jednak są wyraźnie w tekście zaznaczone. Materiały z sekcji „Rincón de cultura” stanowią interesujące uzupełnienie lekcji i dają uczniowi satysfakcję płynącą z poczucia, że jest on w stanie samodzielnie przeczytać i zrozumieć bardziej zawiłe treści, gdyż w trakcie rozdziału został
  do tego przygotowany.

   


 13. Ejercicios de refuerzo
  Ejercicios de refuerzo to ostatnia część każdego rozdziału, która służy utrwaleniu i sprawdzeniu nabytej wiedzy. Na końcu podręcznika znajdują się rozwiązania do wszystkich ćwiczeń, więc uczeń bez trudu może samodzielnie podsumować i ocenić stopień, w jakim opanował materiał z danego rozdziału.

 

NAGRANIA I ZESZYT ĆWICZEŃZALOGUJ